Press ESC to close

Związek opiekuńczy

Można więc na podstawie omówionych powyżej badań stwierdzić, że związek pomiędzy różnego rodzaju niedostatkami funkcji opiekuńczych ojca a nasileniem poziomu lęku jest powszechnie odnotowywaną prawidłowością psychologiczną. Uświadomienie sobie tej prawidłowości ma fundamentalne znaczenie dla zrozumienia istoty omawianego w niniejszym rozdziale negatywnego wpływu różnego rodzaju niedostatków funkcji opiekuńczych ojca na zaburzenia w zakresie społecznego przystosowania się dziecka. Jak bowiem wiadomo, zasadniczo wszystkie postacie zaburzeń w zachowaniu się człowieka bardziej lub mniej pośrednio wypływają z lęku. Poszczególne formy zaburzeń w zachowaniu się stanowią zaś próby obrony przed lękiem. W literaturze psychologicznej opisano również związek pomiędzy niektórymi formami patologicznego zachowania się a niedostatkami funkcji ojcowskich.
Na przykład większość badanych przez C. M. Rosenberg (1969) młodocianych alkoholików i narkomanów przeżyWała przed ukończeniem piętnastego roku życia okresy dłuższej rozłąki z ojcem. Według N. H. Rathoda i I. G. Thomsona (1971) de- prywacja ojcostwa staje się częściej przyczyną alkoholizmu u kobiet niż u mężczyzn.