Press ESC to close

AGRESJA I PRZESTĘPCZOŚĆ

Badania nad genezą agresji i przestępczych form zachowania się są dosyć często podejmowane przez współczesnych psychologów. W wielu badaniach uwzględnia się też wpływ ojca na powstawanie tych form dewiacji w zachowaniu się. Dlatego też nie sposób w obecnym miejscu omówić wszystkich badań na ten temat, te zaś, które zostaną przedstawione, zdają się być szczególnie ważne bądź to ze względu na znaczenie ich wyników, bądź też ze względu na pomysłowość procedury badawczej. Jak wiadomo z teorii uczenia społecznego, przedstawionej w pierwszym rozdziale niniejszej książki, modelami o największej sile oddziaływania bywają z reguły osobnicy tej samej płci co dziecko, a więc ojciec według tej teorii wywiera większy wpływ na zachowanie synów, matka zaś na zachowanie się córek. Dla ukazania wpływu ojca na agresywne zachowanie się dziecka warto przytoczyć niektóre badania empiryczne, które stanowią potwierdzenie, a zarazem poszerzenie niektórych założeń teorii uczenia społecznego. 4