Press ESC to close

Wpajanie dziecku od najmłodszych lat, że ma być przebojowe i „zrobić karierę”

To nie jest wyłącznie cecha rodzin z wyższych warstw społecznych, podobnie jak stres związany z koniecznością wykazania się w pracy nie ogranicza się tylko do osób zatrudnionych na wyższych szczeblach zarządzania. Piastujący te stanowiska mężczyźni w średnim wieku, młodzi yuppies, mechanicy samochodowi i operatorzy dźwigów wszyscy oni w równym stopniu mogą przeżywać rozterki związane z tym, by najlepiej wykonywać powierzone im obowiązki, jednako poddani dążeniu do współzawodnictwa. Nie ulega natomiast wątpliwości, że odmienne funkcje związane z każdym zawodem oznaczają odmienne postaci i przyczyny stresu. Dla osób podejmujących decyzje odpowiedzialność towarzyszy sprawowaniu władzy. Dla kogoś pracującego w zespole lub dla szeregowego pracownika zwolnienie z odpowiedzialności za podejmowanie decyzji może oznaczać brak wpływu na tempo pracy, na jej warunki i zasady, na jakich został zatrudniony. Każda z tych sytuacji może być stresująca, zwłaszcza jeśli dany mężczyzna przynależy do typu „A” lub „A+”! Przypatrzmy się zatem po kolei poszczególnym formom stresu związanego z pracą zawodową.