Press ESC to close

Samodzielność

Główną właściwość prac nieprzedsiębiorczych stanowi mały stopień ich samodzielności, były to więc w grupie pierwszej „rutynowe” prace biurokratyczne lub w drugiej grupie proste prace fizyczne wykonywane według jednego szablonu. Stopień rozwoju potrzeby osiągnięć u synów (uczniów klas siódmych i ósmych) określał autor na podstawie analizy treści opowiadań przedstawionych w czasie badań testem TAT. Wyniki tych badań ukazuje tab. 4. Z badań J. H. Turnera wynika więc dosyć jednoznacznie, że ojcowie podejmujący prace wymagające więcej samodzielności i przedsiębiorczości, w większym stopniu rozwijają u synów potrzebę osiągnięć. Jak twierdzi autor, tego typu ojcowie stwarzają w domu kult osiągnięć (achievement ideology), który udziela się dzieciom, a przede wszystkim synom. Ojcowie zaś, którzy w pracy zawodowej posiadają mało samodzielności, autonomii i autorytetu, wykazują skłonność do „odgrywania się” w domu. Przejawia się to w tłumieniu u synów samodzielności, poddawaniu ich surowej kontroli itp., obniżając tym samym u nich potrzebę osiągnięć. Z przedstawionego zestawienia wynika również, że ojcowie podejmujący prace przedsiębiorcze w kategorii „białych kołnierzyków” w nieco większym stopniu wpływają na wzrost potrzeby osiągnięć u synów niż ojcowie wykonujący prace przedsiębiorcze w kategorii „niebieskich kołnierzyków”.