Press ESC to close

Grupy porównawcze

Z badań N. L. Thompsona (1973), prowadzonych nad studentkami metodą grup porównawczych, wynika, że homoseksualistki w porównaniu z kobietami o normalnej orientacji seksualnej uważają swych ojców za mało męskich, słabych i ustępliwych, a ponadto wykazujących w stosunku do nich negatywne nastawienie emocjonalne. Autorzy ci zamykają swe rozważania konkluzją, że nieodpowiednio pełniona rola ojcowska (inadequate fathering) jest częściej przyczyną homoseksualizmu u kobiet niż nieodpowiednio sprawowana rola macierzyńska. Podobnie jak w przypadku wypaczania orientacji seksualnej u córek, nieodpowiednio sprawowana przez ojca funkcja rodzicielska ma najczęściej związek z niedostosowaniem społecznym w zakresie życia rodzinnego córek, co w przypadku kobiet, należy pamiętać, jest daleko groźniejsze niż w przypadku mężczyzn, jako że na ogół właściwa postawa kobiety wobec małżeństwa stanowi główną ostoję tego związku. I tak np. cytowany już R. F. Winch (1949 i 1950) stwierdził na podstawie badań kwestionariuszowych przeprowadzonych wśród studentów, że tę dziewczyny, które przeżywały długie okresy romantycznej miłości, prowadzącej z reguły do małżeństwa, łączył bliski związek emocjonalny z ojcem, dziewczęta zaś często zmieniające partnerów nie wykazywały również głębszego związku emocjonalnego z ojcem. Wyniki tych badań zostały potwierdzone przez E.