Press ESC to close

OJCOSTWO W ŻYCIU MĘŻCZYZNY

Ojcostwo jest z pewnością mniej znaczącym faktem w życiu mężczyzny niż macierzyństwo w życiu kobiety, niemniej jednak obserwacje potoczne, liczne badania oraz obserwacje naukowe wskazują, że ojcostwo wywiera również ogromny wpływ na życie i rozwój psychiczny mężczyzny. Nietrudno zauważyć, że problem wpływu macierzyństwa na rozwój psychiczny kobiety jest daleko szerzej opisany w literaturze psychologicznej niż zagadnienie wpływu ojcostwa na mężczyzn. Macierzyństwo bywa rozpatrywane przez psychologów z uwzględnieniem dwóch jego podstawowych aspektów, tj., pożytywnego (tzn. co daje, jeśli jest), i negatywnego (czyli, w jakim stopniu odbija się na życiu psychicznym kobiety jego brak). Ten drugi aspekt, czyli wpływ deprywacji macierzyństwa na życie psychiczne kobiety, w naszej literaturze ciekawie omówiła M. Ziemska (1969). Ojcostwo natomiast rozpatrywane bywa w literaturze psychologicznej z pierwszego jedynie punktu widzenia, tj. w jaki sposób wpływa na mężczyznę, jeśli zaistnieje. Nie spotkano natomiast badań, które na materiale empirycznym wykazywałyby wpływ deprywacji ojcostwa na życie psychiczne mężczyzny. Szczególną rolę w procesie kształtowania się u mężczyzny uczuć ojcowskich odgrywają dwa okresy, tj.: