Press ESC to close

Syn jak ojciec

Natomiast chłopcy nie upodabniający się do ojców wykazują przeciętną lub mniej niż przeciętną inteligencję. m Z cytowanych powyżej badań wynika, że podobnie jak ojcowie posiadają większy wpływ na kształtowanie potrzeby osiągnięć u synów, matki wywierają większy wpływ na formowanie się tej potrzeby u córek. Jak się bowiem okazało, córki mające wysoko rozwiniętą potrzebę osiągnięć były bardziej podobne do matek niż córki, u których potrzeba ta była słabo rozwinięta. Autorzy podsumowują wyniki swych badań stwierdzeniem, że identyfikacja z rodzicem tej samej płci wiąże się z wysokim rozwojem potrzeby osiągnięć. Nieco odmienne dane uzyskała Elizabeth Bing (1963). Wynika z nich, że opiekuńczość ojca w stosunku do dzieci, połączona z jego skrupulatnością, zarówno u chłopców, jak i u dziewcząt dodatkowo koreluje z nasileniem potrzeby osiągnięć, jednakowoż, korelacje te są wyższe w przypadku dziewcząt. Autorka stwierdza ponadto, że większy stopień zainteresowania ze strony ojca zachowaniem się córki wpływa na rozwój w jej zachowaniu się cech kobiecych.