Press ESC to close

Zaburzenia

Podsumowując przedstawione w obecnym rozdziale wyniki różnych badań psychologicznych nad wpływem deprywacji ojcostwa na zaburzenia w zachowaniu się dziecka należy podkreślić, że wpływ ten ukazany został w różnych aspektach. Do najważniejszych zaś współzależności wykazywanych przez przedstawiane obecnie badania zaliczyć można następujące: Dzieci pozbawione właściwej opieki ojcowskiej są zarówno według oceny rówieśników, jak i nauczycieli mniej zdolne do właściwego przystosowania społecznego. Wpływa to na ich mniejszą atrakcyjność w grupach rówieśniczych, a stąd i zaburzenia w zakresie samooceny. Najbardziej zaś zgubnym skutkiem pozbawienia dziecka właściwej opieki ojcowskiej jest nasilejiie postaw lękowych, które to postawy stanowią, j&k wiadomo, główny składnik zasadniczo wszystkich zaburzeń psychicznych. Brak opieki ojcowskiej lub nieadekwatne sprawowanie przez ojca tej opieki w istotny sposób wpływa również na wzrost postaw agresywnych i na zachowanie przestępcze. Biorąc pod uwagę omawiane do tej pory różnego rodzaju zaburzenia w rozwoju dziecka, wynikające z niedostatków opieki ojcowskiej, należy się jeszcze zastanowić nad sposobami przezwyciężenia negatywnych skutków wypływających z braku odpowiednich kontaktów dziecka z ojcem lub innym dorosłym mężczyzną stanowiącym jego substytut.