Press ESC to close

Stopień agresji dziecka

Podobnie jak przedstawione powyżej badania obrazujące wpływ ojca na stopień agresji dziecka, liczne ¡badania ukazują również silny związek pomiędzy różnymi formami sprawowania przez ojca funkcji rodzicielskich a przestępczością. Tak jak w przypadku agresji, wpływ ojca na zachowanie przestępcze jest większy u synów niż u córek. Różnice pomiędzy oddziaływaniem na skłonności przestępcze u dzieci poszczególnych płci wypływają nie tylko z omawianego w rozdziale pierwszym faktu sformułowanego w teorii społecznego uczenia się w postaci prawa psychologicznego, mówiącego, że modele tej samej płci posiadają większą siłę tworzenia nowych form zachowania się, ale także z odmiennych form aktywności przestępczej u przedstawicieli poszczególnych płci. Jak podkreślają bowiem niektórzy autorzy (por. C. Smart 1977), większość przestępstw popełnianych przez mężczyzn wynika z agresji, podczas gdy przestępstwa popełniane przez kobiety są przeważnie przejawem nieadekwatnego przystosowania się do roli płci.
Stąd więc wszystkie badania nad modelowaniem postaw agresywnych u synów tłumaczą jednocześnie geńezę wielu postaw przestępczych. Natomiast w przypadku dziewczynek obok tego czynnika (jako że zachowanie agresywne, pomimo iż, być może, faktycznie w przypadku przestępstwa u kobiet nie jest najważniejsze, jest jednak też czynnikiem bardzo ważnym) wpływ ojca na zachowanie się przestępcze zaznacza się poprzez specyficznie ukształtowany stosunek dziewczynki do zachowania się związanego z płcią.