Press ESC to close

Łamanie norm społecznych

Bruce E. Compas z University of Vermout po gruntownej analizie wyników ogromnej liczby badań, doszedł do wniosku, że zgromadzone dotąd dowody potwierdzają hipotezę, iż problemy związane z zachowaniem się osób i ich psychiką wiążą się ze stresogennymi sytuacjami z dzieciństwa. Co więcej, zdaniem Compasa ciągłe stany napięcia i występujące codziennie czynniki stresogenne w większym stopniu przyczyniają się do powstania problemów dotyczących zachowania i psychiki młodych ludzi w okresie dojrzewania aniżeli jednostkowe wydarzenia w życiu danej osoby, nawet o zasadniczym dla niej znaczeniu. Niezależnie od tego, czy zgadzamy się z tym, czy nie, jedno nie ulega wątpliwości:’ im większy stres, z którym musi borykać się chłopiec, czy to będący skutkiem poważniejszych zmian, czy też wynikający z uciążliwości dnia powszedniego, tym większe prawdopodobieństwo, iż osoba taka zacznie łamać zasady współżycia społecznego. Możemy zatem powiedzieć, że im ciaśniejsze mieszkanie czy dom, im większa dysharmonia w rodzinie, im mniej w niej czułości i miłości i im większy brak stałej, spójnej polityki rodziców w stosunku do dzieci i większe zaniedbania w ich wychowaniu, tym bardziej prawdopodobne jest, że młody człowiek wkroczy na drogę przestępstwa, Do jakiego stopnia przestępczość młodocianych może być wyznacznikiem stresu u nastolatków widać wyraźnie w przedstawionych poniżej informacjach, odnoszących się do osób osiemnastoletnich i poniżej osiemnastego roku życia, zaczerpniętych z raportu FBI „Przestępczość w USA” za rok 1992, w którym czytamy, że:

  • dziesięciokrotnie więcej chłopców niż dziewcząt aresztowano za rabunek
  • pięciokrotnie więcej chłopców niż dziewcząt aresztowano za napaść
  • dziesięciokrotnie więcej chłopców niż dziewcząt aresztowano za włamanie
  • siedmiokrotnie więcej chłopców niż dziewcząt aresztowano za kradzież samochodu
  • prawie dziesięciokrotnie więcej chłopców niż dziewcząt aresztowano za podpalenie
  • piętnastokrotnie więcej chłopców niż dziewcząt aresztowano za przestępstwa na tle seksualnym
  • blisko czterokrotnie więcej chłopców niż dziewcząt aresztowano za zakłócanie porządku publicznego
  • dziesięciokrotnie więcej chłopców niż dziewcząt aresztowano za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.