Press ESC to close

Historie życia

Podobne informacje ogłosił F. E. Kenyon (wg: S. Fischera i R. P. Greenlberga 1977), który zbadał 123 historie życia członkiń różnych klubów lesbij- skich. Autor ten stwierdził, że zasadniczo wszystkie badane przez niego kobiety cechował zły i płytki kontakt z ojcem.
Innym rodzajem badań nad wpływem ojca na właściwe przystosowanie się dziecka do roli płci (opartym, tak jak omawiane powyżej badania nad homoseksualizmem, na obserwacji cech zachowania się dziecka w okresie jego dorosłości) są badania nad przystosowaniem się do życia w małżeństwie. Badań tego typu przeprowadzono dosyć dużo, obecnie omówione zostaną tylko niektóre z nich. I tak badania prowadzone przez R. O. Andrewsa i H. T. Christensena (1951) wśród amerykańskich studentów wskazują, że ci mężczyźni, którzy pochodzili z rozbitych małżeństw, przejawiali większe „zapotrzebowanie” na kontakty z dziewczynami, przy jednoczesnym braku stałości w uczuciach i częstych konfliktach z partnerkami. Podobne badania przeprowadził R. F. Winch (1949 i 1950) i stwierdził, że u studentów, u których w stosunkach z żonami i przyjaciółkami następują częste konflikty wynikające z braku wystarczającego zrozumienia pomiędzy partnerami, zauważyć można brak odpowiedniej identyfikacji z ojcem (wynikającej przede wszystkim z braku ojca), przy jednoczesnym bardzo silnie zaznaczonym związku uczuciowym z matką.